Na pardubicku se výrazně zlepší ovzduší
MENU

Modernizace

Součásti zakázky

Modernizace Elektrárny Chvaletice nemění rozsah provozu, výkon stávajících kotlů ani palivovou základnu kotlů. Její podstatou je pouze oprava a výměna zařízení v jednotlivých blocích. Stavební práce se týkají kotelny, strojovny, elektrostatických odlučovačů popílku, systému kontroly řízení a souvisejících částí elektro, měření a regulací. V rámci obnovy je také optimalizován provoz absorbéru č. 2 s ohledem na aktuální palivo, které je méně sirnaté než za předchozího vlastníka.

Strojovna

Ve strojovně jsou čtyři parní třítělesové kondenzační turbíny s rovnotlakým lopatkováním s osmi neregulovanými odběry páry pro ohřev kondenzátu a napájecí vody.

sou_01_strojovna

V rámci generální opravy turbogenerátoru se mění lopatky na vysokotlakých a střednětlakých rotorech a vnitřních tělesech, ventilů turbogenerátoru a přepouštěcí stanice. Součástí projektu je také generální oprava čerpadel a přetrubkování kondenzátoru a revize armatur.

Kotelna

Kotle jsou membránové, průtlačné, dvoutahové s granulačním ohništěm s přímým foukáním uhelného prášku do spalovací komory. Jsou vybaveny přihříváním páry, ekonomizérem, dvěma rotačními ohříváky vzduchu a dvěma třísekcovými elektrostatickými odlučovači popílku.

sou_02_kotelna

Hlavní součástí projektu jsou primární a sekundární opatření pro snížení emisí NOx. Zatímco před opravou jeden blok elektrárny produkoval ve spalinách cca 350 mg/Nm3 oxidů dusíku, díky ekologizaci toto číslo klesne pod 200 mg/Nm3. Primární opatření představují úpravy spalovacího procesu. Pro sekundární opatření je použita metoda selektivní nekatalytická redukce, k čemuž je zapotřebí sklad reagentu. K tomu je využita bývalá budova čistírny odpadních vod.

Další součástí projektu je výměna elektrostatických odlučovačů popílku, zařízení pro zachycení tuhých složek ze spalin kotlů. Díky tomuto opatření elektrárna mnohonásobně sníží prašnost a splní nejpřísnější emisní limit pro tuhé znečišťující látky 20 mg/Nm3.

K opravám dochází i na vlastních kotlích, kde jsou některé části vyměňovány nebo opravovány. Konkrétně jde o výměnu komor PK 18 (K4), ekonomizéru (K4) a recirkulačního ventilátoru a o opravu ohříváků Ljungström a mlýnských okruhů.

Elektro

V oblasti elektro, která zahrnuje generátor, transformátory a veškeré elektrické rozvody, dojde k revizi vývodových traf a generátoru a k výměně 6 kV hliníkových kabelů.

sou_03_elektro

Měření a regulace

Tato sekce zahrnuje řídicí systémy (Foxboro, Allen Bradley, Damatic), vážení, monitorování, měření emisí a další měření (např. chvění, posuvů apod.).

Díky opravám se zpřesní měření v oblasti chvění a posuvů turbogenerátoru, měření emisí za kouřovými ventilátory či měření na blokové úpravně kondenzátu.

Řízení bloků je založené na moderní výpočetní technice a provádí se ze dvou dvoublokových dozoren, kde jsou trvale přítomni 3 operátoři. Vlastní systém zpracovává 8500 signálů včetně 2500 signálů z čidel. Řídicí systém Foxboro je také rekonstruován.

Absorbér odsíření č. 2

Výměna ochranného nátěru nádoby absorbéru a oprava výstupních klapek do chladicích věží.

sou_04_absorber

Zauhlování (samostatná veřejná zakázka)

Opravy se týkají vnitřního zauhlování, což je jedna z částí dopravních tras, po nichž putuje palivo. Vnitřní zauhlování je v provozu od roku 1978, tj. od zahájení provozu elektrárny. Od té doby na této technologii nebyly prováděny rozsáhlejší rekonstrukce, pouze výměna gumových gurt a dílčí vynucené opravy. Technologické řešení je poplatné technickým možnostem z doby vzniku elektrárny. Díky změně systému dopravy nad zásobníky paliva na kotelně a zakrytí shozů s odsáváním se výrazně sníží prašnost ve vnitřních prostorech.

sou_05_zauhlovani