Na pardubicku se výrazně zlepší ovzduší
MENU

Modernizace

Historie

Elektrárna Chvaletice byla vybudována v sedmdesátých letech a v historii prošla několikanásobnou ekologizací, která postupně minimalizovala negativní dopad na životní prostředí. V této souvislosti je třeba vyzdvihnout zejména 90. léta, kdy se výrazně snížily emise oxidů dusíku a oxidu siřičitého. Aktuální modernizací vrcholí dlouhodobý proces, díky kterému velké stacionární zdroje nepatří mezi největší znečišťovatele v Pardubickém kraji.

Vývoj emisí – kompletní přehled

his_01_znecisteni

DENITRIFIKACE (SNÍŽENÍ EMISÍ NOX)

Důležitou etapou při ekologizaci elektrárny bylo snížení emisí NOx. Elektrárna Chvaletice byla mezi prvními v České republice (1998 – 1999), kterým se podařilo díky úpravám na kotlích spolehlivě zvládnout proces hoření za nízkých teplot. Díky tomu se výrazně snížila koncentrace NOx z téměř 900 mg/m3 na cca 350 mg/m3.

graf_emise_nox-web-mensi

ODSÍŘENÍ (SNÍŽENÍ EMISÍ SO2)

Víte, že Elektrárna Chvaletice je ekologickým průkopníkem? Jako první totiž v ČR začala vypouštět očištěné spaliny přes chladicí věže bez potřeby komína. Tento způsob vyvedení odsířených kouřových plynů zajišťuje jejich lepší rozptyl do ovzduší než klasický vývod komínem.

Odsíření české energetiky je považováno za světový unikát. Zatímco v roce 1985 vypouštěla ČR oxidu siřičitého přes 2 miliony tun, v roce 2001 už pouze 251 tisíc tun. Celkově se dnes hovoří o poklesu těchto emisí až o závratných 92,5 %! Na tomto zázraku se podílela i Elektrárna Chvaletice. Zatímco dříve se její roční emise oxidu siřičitého pohybovaly v řádech desetitisíců tun, dnes jsou v nižších řádech tisíců tun.

graf_emise_so2-web-mensi

Odsíření bylo v Elektrárně Chvaletice vybudováno v letech 1995 – 1998 finsko-japonským konsorciem firem IVO, Itochu, Hitachi. Účinnost odsiřovací reakce v absorbéru je okolo 95 %. Znamená to, že z původního obsahu oxidů síry v surových kouřových plynech převyšujících často hranici 5 000 mg/Nm3 odcházejí kouřové plyny vyčištěny na úroveň kolem 250 mg/Nm3. Zákon přitom povoluje hranici 500 mg/Nm3.

Odsíření pracuje na principu mokré vápencové vypírky. Kouřové plyny z elektrostatických odlučovačů, na nichž dojde k odloučení popílku, jsou tlačeny kouřovými ventilátory kotlů přes dva kouřovody do dvou absorbérů. V absorbéru jsou kouřové plyny protiproudně sprchovány vápencovou suspenzí. Každý z absorbérů je schopen odsiřovat kouřové plyny z kterýchkoli dvou bloků, takže při opravách zbývajících dvou bloků je možné v případě nutnosti opravovat i jeden z absorbérů. Výstupní složkou ze systému odsíření je certifikovaný produkt energosádrovec, který je využíván např. při výrobě sádry, a šetří tak přírodní materiál.

Elektrostatické odlučovače popílku (snížení emisí tuhých znečišťujících látek)

Elektrostatické odlučovače popílku, vyrobené již v roce 1978 podle licence firmy Lurgi, pracují v Elektrárně Chvaletice s účinností 99 %. Díky tomuto zařízení se podařilo výrazným způsobem snížit úlet tzv. tuhých emisí.

graf_emise_tzl-web-mensi

Za každým kotlem jsou dva paralelně zapojené elektrostatické odlučovače popílku. Za nimi je umístěn jeden společný kouřový ventilátor, který odtahuje spaliny do odsiřovacího zařízení. Při najíždění bloku nebo při poruše odsíření odtahuje spaliny do společného 300 metrů vysokého komínu.

Popílek z kotle unášený kouřovými plyny přichází do třísekcových elektrostatických odlučovačů, kde se v elektrostatickém poli nabíjí a následně usazuje na usazovacích elektrodách. Vrstva usazených částic je pravidelně pomocí oklepávačů odstraňována do výsypek.

Popílek je odváděn pneumatickou dopravou do mezisil u výrobních bloků, odkud je přefukován velkokapacitními komorovými podavači do expedičních sil. Popílek je certifikovaný produkt, který je využíván především pro stavební účely například pro výrobu směsných betonů a pórobetonů, jako přísada do cementu či na zásypy a násypy při stavbě silnic. Šetří tak přírodní materiál.

Rekultivace skládky

Elektrárna Chvaletice byla postavena na území bývalého lomu, kde se těžil pyrit. Rekultivací dochází k postupnému znovuobnovování krajiny narušené touto těžbou. Odhad celkových nákladů se pohybuje ve výši 347 milionů Kč.

K rekultivaci se využívá certifikovaný produkt – stabilizát, který se vyrábí v míchacím centru elektrárny. Původní systém hydraulické dopravy popelovin na složiště, nacházející se za areálem elektrárny, nahradilo v roce 1997 zařízení na suchý odtah popela a strusky. I v tomto případě jde o nemalý příspěvek ke snížení negativního vlivu výroby na okolí elektrárny.

Rekultivace skládky se provádí etapovitě tak, aby se její partie postupně začleňovaly do krajiny. Postupuje z východní části, která je již dokončena a zrekultivována, k západní. Rekultivace skládky je rozdělena do 12 staveb ve třech etapách.